• шуко штекер
 • дупли шуко штекер
 • трофазен штекер
 • тастер за ѕвоно
 • тастер за светло
 • шуко штекер со капак
 • обичен прекидач
 • сериски прекидач
 • наизменичен прекидач
 • унакрсен прекидач
 • тел. штекер обичен
 • тел. штекер со 1 panasonic
 • тел. штекер со 2 panasonic
 • кип прекидач
 • утикач масивен
 • утикач лесен
 • утикач "L"
 • утикач трофазен
 • OG шуко штекер
 • OG обичен прекидач
 • OG сериски прекидач
 • OG наизменичен прекидач
 • OG унакрсен прекидач
 • гумен утикач